Jellemzők
Cikkszám:
32445
Szerző: Olajos Teréz
Kiadás helye, éve: Szeged, 2001
Kiadó: Szegedi Középkorász Műhely
Oldalszám: 207
Állapot: 

Györffy György, a hazai medievisztika doyenje mint az akadémiai Magyar Őstörténeti Bizottság elnöke 1993. július 26-án kelt levelében felkért, „hogy a IX. századi avar... történetre vonatkozó görög források" témakörét dolgozzam fel. A követ­kezők megtárgyalását jelölte ki feladatomul: „a kézirat, illetve a kéziratok címe, leírása, kora, kiadásainak története, a szerző, illetve a mü vagy művek elkészülésének kora a mai tudományos felfogás szerint, tartalma és mondanivalója a magyar honfoglalás szempontjából, nem térve ki egyes részletek megvilágítására". A megtisztelő felkérésnek igyekeztem minden ponton eleget tenni. így készült el jelen munkám első változata, amelynek csak egészen rövid rezüméjét adhattam elő 20 perces referátumomban 1993. december 6-án Budapesten „A honfoglaláskor írott for­rásai" címmel rendezett tudományos ülésszakon. Szádeczky-Kardoss Samu munkatársaival (Borsos M., Csillik É., Farkas Cs., Makk F., Olajos T.) „Az avar történelem forrásai. Die Quellen der Awarengeschichte. I. (= Magyar Őstörténeti Könyvtár 5.)" című könyvében (Szeged 1992) a VII. század végéig terjedően adta az avar história egymást követő esemé­nyeiről szóló görög kútfők illetve kútfőrészletek magyar fordí­tását és kommentárját. A kommentálás tágan értelmezve kiter­jedt az önálló forrásértékkel bíró nem görög nyelvű híradások bevonására is az anyagösszeállításba. A fordítás alapjául szol­gáló mérvadó szövegközlések megjelölése pedig az esetek leg­nagyobb részében a kézirati hagyomány alapos megismeréséhez is útbaigazította az olvasót, mivel a szóban forgó kritikai kiadá­sok bevezetésének nélkülözhetetlen eleme a textust tartalmazó kódexek regisztrálása, leírása és kölcsönös viszonyaik („rokon­ságuk") feltárása. - Szádeczky-Kardoss S. a könyv előszavában további feladatvállalásáról is szót ejtett ekképpen: egy „együtt­működésemet igénylő projektuma Közép-Duna-medence Árpád honfoglalása előtti történetének aforrásait kívánta megjelentetni kétnyelvű formában. A tervezett munkamegosztás igy festett volna: az I. lustinianos koráig terjedő időszak első részének forrásanyagát Mócsy András, a másik részét Nagy Tibor dol­gozza fel;az I. Iustinianostól Árpádig tartó korszak latin forrásait Bóna István gondozza,görög kútfőit pedigén készítem elő kiadásra." Miután Györffy György felkérésére a jelzett feladatvállalás bizonyos hányadát a IX. századi avar történelem görög forrásait illetően már úgyis elvégeztem, Szádeczky- Kardoss S. azt javasolta, hogy vegyem át tőle a szóban forgó kútfők bilingvis közlésének és történeti kommentálásának az elvégzését a maga egészében. Ennek a javaslatnak tesz eleget munkám jelen formájában, amikor a forráshelyek görög és magyar szövegét adom, s a kommentárban, ha ez tanácsosnak látszik, „egyes részletek megvilágítására" is sort kerítek.

Vásárlás
Listaár:3 000 Ft
Ár:2 700 Ft
Megtakarítás:300 Ft (10%)
Akció: 10 %