A Debreceni Kollégium története 3. kötet, IV. rész
Jellemzők
Szerző: Zsigmond Ferenc
Kiadva: Debrecen, 1940
Kiadó: Tiszántúli Ref. Egyházkerület
Oldalszám:  200 p. 6 t. (portrék)
Állapot: közepes

I. Bevezetés    
Könyvünk címe - Az "oktatás" szó értelmezése    5
Feladatunk tárgyának körülhatárolása    7
Az "arányosság" szempontja    9
II. Két kopár évszázad (1549-1773)    
Költői tehetségek hiánya - A költészet mint tantárgy    10
A dráma és az eposz virágzásának akadályai    12
Krónika-szerű elbeszélő költészet    13
Vallásos lírai költészet    14
Szerelmi lírai költészet    16
Alkalmi (iskola) költészet    17
Kalmár György    19
III. Csokonai és Kölcsey kora (1773-1815)    
A "jó" (teológiai), az "igaz" (racionalista) és a "szép" (esztétikai) elvének egymással való surlódása    24
Az 1773. év mint korszak-kezdet    26
Hatvani István hatása - Pálóci Horváth Árpád - Debreceni természetrajz-tudósok    26
Varjas János - Gáti István    28
Sinai Miklós    31
Szathmári-Paksi István    32
Budai Ézsaiás, Kalmár György, Péczeli József, Gáti István, Göböl Gáspár, Pálóci Horváth Ádám túlságos lojalitása    32
Szellemi elzárkózás - Mátyási József    37
Voltaire két magyar fordítója    39
Földi János    41
Csokonai parodisztikus költészete    43
Csokonai és Háló Kovács József    44
Csokonai és Budai Ézsaiás    44
Csokonai világirodalmi műveltsége    46
Csokonai alkalmi költészete    47
Csokonai preromantikus lelkisége    48
Fazekas Mihály    50
Kölcsey középiskolai tanulóévei    51
Kölcsey és a felvilágosodottság    53
Kölcsey debreceni elszigeteltsége    54
Kölcsey és Kazinczy    55
Kölcsey és a vallás    58
Az 1813-i református énekeskönyv    61
Színészet    63
IV. Péczely kora (1815-1849)    
Péczely, mint magasabb értelemben vett "poeseos praeceptor"    66
A Pallas Debrecina    69
Péczely "Epigrammák s apróságok" című műve    71
A magyar nyelvi és irodalmi tanszék létesülése a főiskolai tagozatban    72
A Lant. A) Jeles költők utánzatai    75
A Lant. B) A biedermeier-ízlés    79
Kuthy Lajos - Obernyik Károly    80
Péczely szerkesztői szerepe - Ellentét Péczely és a tanári kar között    82
Péczely és Arany    85
Arany költői pályakezdése    87
A Csokonai-síremlék és az olvasó társaság ügye    88
Péczely "A magyarok történetei" című műve    91
Debreceni diákok sorozatos sikerei a Kisfaludy-Társaság pályázatain    93
Nagy Imre - Pap Endre    95
Péczely, pályája tetőpontján    100
Szilágyi István    101
Az Olvasó Egylet hivatalos elismertetése    102
Lugossy József    103
Színészet és dráma    104
Irodalmi alapítványok    106
Búcsú Péczelytől    107
V. Az osztrák tanterv okozta válság - Imre Sándor kora (1849-1872)    
A Kollégium tanításrendszerének kényszerű átalakulása    109
Bajok a tankönyvek körül    111
A magyar nyelv és irodalom a középiskolába szorul    113
A magyar irodalmi oktatás anyaga és évfolyamai    113
Szegedi Sándor    116
A régi iskolarendszer visszaállítása    117
Ifjúsági önképző alakulatok    118
Az Önképző Társulat kiemelkedő tagjai: Szilády Áron, M. Kovács Gyula, E. Kovács Gyula - A Kazinczy-pályázati alapítvány    120
A debreceni irodalmi környezet rossz példaadása. A) Debreczeni Közlöny    123
Ugyanaz. B) Csokonai-Album    125
Ugyanaz. C) Balkányi Szabó Lajos    126
A kollégiumi ifjúság magyar nyelvi túlzása és elfogultsága    129
Kollégiumi növendékek műkedvelő színtársulata    130
Imre Sándor tudósi egyénisége    131
Imre Sándor elégedetlensége az irodalom-tanítás kollégiumi állapotával    133
Imre Sándor bírálata az egykorú magyar irodalomtörténeti tankönyvekről    134
Jámbor Pál tankönyve    137
Imre Sándor tankönyve    139
Imre Sándor egyik tanulmánya és beszéde    141
Imre Sándor és az ifjúság viszonya    143
Ifjúsági önképző alakulatok - Zsutai János    144
Szana Tamás    147
VI. Az ifjúsági önképző alakulatok kora (1872-1914)    
A bölcsészeti tagozat megszűnése    149
Géresi Kálmán    151
Katolikus panaszok a református irodalomtörténészek ellen    153
Az ifjúsági önképző alakulatok előtérbe jutása    155
"Közlöny". - Felsőbb Tanulók Olvasó Egylete - Magyar Irodalmi Önképző Társulat - Fiók Károly    157
Szabolcska Mihály kollégiumi élete és költői próbái    161
Szabolcska költészete    163
Jókai, Baksay a debreceni Kollégiumról    164
Géresi távozása - Kulcsár Endre    165
Önálló bölcsészeti fakultás létesül - Pap Károly    167
A Debreceni Főiskolai Lapok megindulása - Az ifjúság és a hazafiúi eszme viszonya    168
Az ifjúság és a tanári kar közötti viszony    170
Ady Endre, diáktársai között    173
A "Bokréta" társszerzői - Oláh Gábor    176
Az irodalmi ízlés kettészakadása - A modern irány előretörése    178
Szombati Szabó István    181
A Debreceni Főiskolai Lapok lehanyatlása    183
Színészet    184
A gimnáziumi önképzőkör

Cikkszám:
13359
1 200 Ft

Akció: